Category: Авантури

Св. Никита Горњани

Манастир “Свети никита” На петнаестина километри северно од Скопје, на падините на Скопска Црна Гора меѓу селата Бањани, Чучер и Горњани се наоѓа манастирска црква посветена на Свети Никита. Од големо значење е фрескоживописот...