Убавините на Преспа

Убавините на Преспа

Преспа (истор. знач. „песочна преграда“ или „снежен навев“) — котлина и историско-географска област во регионот Македонија, сега разделена помеѓу Република Македонија, Грција и Албанија. Во географска смисла на зборот поимот Преспа представува голема котлина во чиј центар се сместени двете преспански езера — Големото и Малото. Од север котлината е заградена од планината Бигла, од запад од Галичица, од југ од Сува Гора и од исток од Баба. Северната страна на областа, лежи во Република Македонија и се нарекува Горна Преспа и го опфаќа поголемиот дел од територијата на општината Ресен. Јужната – Долна Преспа е разделена на Мала Преспа, на чија територија е албанската општина Пустец и Голема Преспа, на чија територија лежи грчката општина Преспа и јужниот дел на општината Ресен со селата Долно Дупени, Наколец, Брајчино, Љубојно, Штрбово, Крани, Сливница, Претор, Курбиново, Асамати, Рајца и Грнчари.

You may also like...