eXploring Macedonia Blog

Св. Никита Горњани

Манастир “Свети никита” На петнаестина километри северно од Скопје, на падините на Скопска Црна Гора меѓу селата Бањани, Чучер и Горњани се наоѓа манастирска црква посветена на Свети Никита. Од големо значење е фрескоживописот...

Бегово поле

Голем успех е да се качи Бегово Поле* во Фебруари навистина е голем успех.. Но колку што е успех толку и разочарување и загрижувачко, бидејќи нешто се случува со природата. Нема снег! Нема студ!...